PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 2023-24

Nou SITES del centre

 Podeu accedir al nou sites del centre a través d'aquest enllaç per a veure la informació actualitzada: https:// sites .google.com/view/...

DOCUMENTS DE CENTRE

En aquesta pàgina hi anirem posant els documents de centre que són els que recullen el Projecte en general que volem assumir i cap a on avançam. 
Tots i cadascun d'ells serveixen per guiar la tasca que feim amb comunitat, tots els professionals que treballam a l'escola juntament amb les famílies de tots els infants que curs rere curs hi acollim. 
Volem fer públics aquests projectes per mostrar el que feim, des dels valors pensats, consensuats i parlats, que són motiu constant de reflexió dia a dia.
Els documents que estan en verd són els que elabora la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i que marquen les línies directrius generals que per normativa ha d'atendre l'escoleta.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

REGLAMENT D'ORDRE I FUNCIONAMENT (ROF)

ELS VALORS EDUCATIUS DEL CENTRE

PROJECTE DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 

PLA DE CONVIVÈNCIA

PLA DE GESTIÓ ECONÒMICA

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
ANNEX 1 AL PROJECTE LINGÜÍSTIC
ANNEX 2 AL PROJECTE LINGÜÍSTIC

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD)

INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT PÚBLICA PER AL CURS 2019-20 (DOCUMENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA)

EL MOMENT DELMENJAR


1 comentari: