dilluns, 15 de març de 2021

PREINSCRIPCIONS 2021/2022

ADMISSIONS PEL CURS 2021/22

Avui comencen les preinscripcions per al curs 2021/2022, les quals es poden realitzar fins dia 31 de març.

CALENDARI DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 0-3:
- Presentació de sol·licituds del 15 al 31 de març.
- Llistes provisionals el 14 de maig.
- Reclamacions els 17, 18 i 19 de maig.
- Llistes definitives el 31 de maig.
- Matriculació de l’1 al 16 de juny.

INSTRUCCIONS PER FER LA SOL.LICITUD:

Les preinscripcions s’han de realitzar preferentment de manera TELEMÀTICA a partir del següent enllaç: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/proces_dadmissio_2021-2022/

Hi ha dues maneres per fer-lo:
-Tràmit amb Cl@ve o usuari de GESTIB o CAIB Sistema autenticat amb el codi propi. No cal anar al centre a no ser que sigui necessari presentar documentació que no es pot consultar telemàticament. Tràmit amb el DNI/NIE i el número de telèfon.

-Tràmit amb el DNI/NIE i número de telèfon. Si no disposeu de cap dels sistemes d’autentificació esmentats anteriorment. Haureu d’emplenar la sol·licitud i entregar la documentació necessària al centre educatiu, demanant CITA PRÈVIA al correu electrònic francescdeborjamoll@gmail.com. Si no hi poden acudir els dos progenitors, haureu d’emplenar i signar la declaració jurada per a la signatura de l’altre progenitor, si existeix.


Documentació a portar al centre: *Només en cas de no tenir certificat digital

- DNI original i fotocòpia del/s progenitor/s i del sol·licitant, si en té.

- Llibre de família original i fotocòpia de la pàgina on apareix el sol·licitant i de les pàgines on hi apareixen el/s progenitor/s, o certificat de naixement o document acreditatiu del Registre Civil de l’alumne/a.

- Imprès emplenat i signat per tots els progenitors.

- Altres documents que vulgueu presentar en funció dels criteris de barem.


ADMISIONES PARA EL CURSO 2021-22

Hoy empiezan las preinscripciones para el curso 2021/2022, que podéis realizar hasta el 31 de marzo.
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 0-3:

- Presentación de solicitudes del 15 al 31 de marzo.
- Listas provisionales el 14 de mayo.
- Reclamaciones 17, 18 i 19 de mayo.
- Listas definitivas el 31 de mayo.
- Matriculación del 1 al 16 de junio.

INSTRUCCIONES PARA HACER LA SOLICITUD:
Las preinscripciones se han de realizar de manera TELEMÁTICA a partir del siguiente enlace: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/proces_dadmissio_2021-2022/


Hay dos maneras para hacerlo:
-Trámite con Cl@ve o usuario de GESTIB o CAIB. Sistema autenticado con el código propio. No será necesario acudir al centro a menos que sea necesario presentar documentación que no se pueda consultar telemáticamente.


-Trámite con el DNI/NIE y el número de teléfono . Si no tenéis ningún de los sistemas de autentificación nombrados anteriores. Deberéis rellenar la solicitud y entregar la documentación necesaria al centro educativo, pidiendo CITA PREVIA al correo electrónico francescdeborjamoll@gmail.com. Si no podéis acudir los dos progenitores, deberéis rellenar y firmar la declaración jurada para la firma del otro progenitor, si existe.

Documentación a llevar al centro: *Sólo en caso de no tener certificado digital

- DNI original y fotocopia del o de los progenitor/es y del solicitante, si tiene.

- Libro de familia original y fotocopia de la página donde aparece el solicitante y de las páginas donde aparecen los progenitores, o el certificado de nacimiento o documento acreditativo del Registro Civil del alumno/a.

- Impreso rellenado y firmado por los dos progenitores.

- Otros documentos que queráis presentar en función de los criterios de baremo.

Cap comentari:

Publica un comentari